Miền Bắc
Miền trung
Miền nam
Xuất khẩu

Bắc Giang

 • Công TNHH Trai Đen

Bắc Giang

 • Công TNHH Trai Đen

Bắc Ninh

 • Công TMDV Hoàng Tôn

Bắc Giang

 • Công TMDV Hoàng Tôn

Bắc Giang

 • Công TNHH Trai Đen

Bắc Giang

 • Công TNHH Trai Đen

Bắc Ninh

 • Công TMDV Hoàng Tôn

Bắc Giang

 • Công TMDV Hoàng Tôn

Bắc Giang

 • Công TNHH Trai Đen

Bắc Giang

 • Công TNHH Trai Đen

Bắc Ninh

 • Công TMDV Hoàng Tôn

Bắc Giang

 • Công TMDV Hoàng Tôn

Bắc Giang

 • Công TNHH Trai Đen

Bắc Giang

 • Công TNHH Trai Đen

Bắc Ninh

 • Công TMDV Hoàng Tôn

Bắc Giang

 • Công TMDV Hoàng Tôn